Titulná stránka :: Materiály pre kampaň :: Sprievodca kampaňou

Sprievodca kampaňou

Cover of the campaign guide

Hlavnou úlohou kampane Zdravé pracoviská bez stresu v rokoch 2014 – 2015 je zvýšiť informovanosť o strese a psychosociálnych rizikách na pracovisku a podnietiť zamestnávateľov, riadiacich pracovníkov a zamestnancov a ich zástupcov k spolupráci na riadení týchto rizík.

V Sprievodcovi kampaňou sú uvedené základné zásady a ciele kampane. Obsahuje aj vymedzenia pojmov stres a psychosociálne riziká a uvádza užitočné fakty a čísla, ktoré vám pomôžu vo vašich činnostiach zameraných na zvýšenie informovanosti.

Riešením otázok stresu a psychosociálnych rizík sa vytvára zdravé pracovné prostredie, zlepšuje sa pohoda zamestnancov a výkonnosť podniku. Na podporu týchto výsledkov sa kampaň zameriava predovšetkým na:

  • zvýšenie informovanosti o rastúcom probléme pracovného stresu a psychosociálnych rizík,
  • umožnenie používania jednoduchých, praktických nástrojov a usmernení na riadenie psychosociálnych rizík a stresu na pracovisku a ich propagáciu,
  • zdôraznenie pozitívneho vplyvu riadenia psychosociálnych rizík a stresu na pracovisku vrátane hospodárskeho hľadiska.

V Sprievodcovi kampaňou sa vysvetľuje kontext tejto problematiky a dôvody, prečo je také dôležité ju riešiť. Opisujú sa v ňom varovné signály a spôsoby prevencie a riadenia psychosociálnych rizík a poskytujú sa informácie o zdrojoch a podpore. Vzhľadom na to, že participácia je pre úspech kampane kľúčová, ponúka aj mnoho inšpirácie a nápadov, ako sa do kampane zapojiť.

PrevziaťSprievodcu kampaňou (PDF 5.6 Mb)